Gammelt jernbeslag på kirkedør

OBJEKTER / OBJECTS

Old ironmongery on a church door

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­melt jer­n­be­slag på en kir­ke­dør, dæk­ket med lag af gam­mel bema­ling.

Old iron­mon­ge­ry on a church door, cove­red by lay­ers of old pain­ting.

Foto: August 2008, Fry­den­dal Kir­ke, Sjæl­land, Dan­mark.

(100%-format in pixels: 3623 x 2400 — OBS: Not much lar­ger.)