Gammel kampestensbro

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Old stone bridge

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­mel roman­tisk kam­pe­stens­bro over Tom­mar­ps Elven i Sve­ri­ge. Den­ne bro­ty­pe blev byg­get efter natio­nal anbe­fa­ling af 1752, til dels for at erstat­te træ­bro­er­ne, der var tru­et af hugst til opvarm­ning af pri­va­te huse (i den­ne meget kol­de peri­o­de). I løbet af det 20. århund­re­de blev man­ge af bro­er­ne for­stær­ket med beton.

Old roman­tic sto­ne-brid­ge across Tom­mar­ps River in Swe­den. This type of brid­ge was built after a natio­nal recom­men­da­tion of 1752, part­ly to repla­ce the woo­den brid­ges thre­a­te­ned to be used for domestic war­m­ing (in this very cold peri­od). During the 20th cen­tury many of the brid­ges were rein­for­ced with con­cre­te.

Foto: Juni 2010, Vra­narp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)