Gammel brandstation

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Old fire station

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Skøn gam­mel brand­sta­tion med det karak­te­ri­sti­ske tør­retårn til brandslan­ger­ne. Brandtje­ne­sten er ble­vet cen­tra­li­se­ret, og den gam­le byg­ning tje­ner nu som resi­dens for Ski­var­ps Bylaug.

Beau­ti­full old fire sta­tion with the cha­ra­cte­ri­stic drying-tower for the fire hoses. The fire ser­vi­ce has been cen­tra­li­sed, and the old buil­ding now ser­ves as resi­den­ce of the city guild of Ski­varp (Ski­var­ps Bya­lag).

Foto: Maj 2010, Ski­varp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 4061 x 3475.)