Fra kul til elektricitet

INDUSTRI / INDUSTRY

From coal to electricity

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Stigsnæs­vær­ket er et moder­ne kul­dre­vet kraft­værk. Selv om effek­ti­vi­te­ten er høj er foru­re­nin­gen meget begræn­set. Alli­ge­vel sig­ter mil­jø­plan­læg­nin­gen på at erstat­te olie og kul med ved­va­ren­de ener­gi­for­mer inden 2050.

Stigs­nas Power Plant is a modern coal dri­ven power plant in Den­mark. Despi­te of the high effi­ci­en­cy the pol­lu­tion is very limi­ted. Even so the environ­men­tal plan­ning in Den­mark aims to repla­ce fos­sil fuel with renewab­le ener­gy befo­re 2050.

Foto: Maj 2010, Stigsnæs, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6018 x 4020.)