Forblæst vejtræ (Salix alba)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Wind-swept roadside tree

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

De gam­le pile­træ­er langs veje­ne er fort­sat et karak­te­ri­stisk træk i det skån­ske land­skab. Desvær­re er de ved at dø ud, og det er uvist, om en ny gene­ra­tion af pile er plan­lagt. Måske vil nye­re sor­ter vise sig at være mere for­mål­stjen­li­ge.

The old roadsi­de wil­lows are still a cha­ra­cte­ri­stic part of the landsca­pe of Sca­nia. Unfortu­na­te­ly they are about to die out, and it is uncertain if af new gene­ra­tion of wil­lows is plan­ned. May­be newer sorts will prove more sui­tab­le.

Foto: Maj 2010, Bings­mar­ken, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6174 x 4228.)