Flintlag mellem kalkstenslag

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Layer of flint between layers of limestone

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Flint, eller flin­te­sten, ses her mel­lem lag af kal­k­sten, der er dan­net i vand. Flint er en hård sedi­men­tær, halv­krystall­insk udga­ve af kvarts. Under Dan­marks ste­nal­der blev flint i vid udstræk­ning for­ar­bej­det til skæ­re­red­ska­ber og våben.

Flint, or flints­to­ne, here embed­ded in mar­ly lime­sto­ne. Flint is a hard, sedi­men­tary cryp­to­crystal­li­ne form of the mine­ral quartz. During the Danish Sto­ne Age flint was wide­ly pro­ces­sed for cut­ting tools and wea­pons.

Foto: Juli 2008, Stevns Klint, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3318 x 2239 — OBS: Not much lar­ger.)