Fiskerhytterne på Smygehamn

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Fishermens’ cabins in Smygehamn

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

De gam­le fisker­hyt­ter på Smy­ge­hamn vid­ner om en tid, hvor man på mere indi­vi­du­elt plan ernæ­re­de sig ved fiske­ri i Øster­sø­en. Mel­lem hyt­ter­ne ses ked­len til tjæ­ring af net­te­ne, nu for­sy­net med et låg af god vej­r­be­stan­digt svensk stål. Tjæ­re var det gen­nem­gå­en­de impræg­ne­rings­mid­del, som det også frem­går af hyt­ter­ne.

The old fis­her­mens’ cabins in Smy­ge­hamn wit­ness a time, whe­re fis­hing in the Bal­ti­cum took pla­ce on a more indi­vi­du­al level. Betwe­en the huts a kett­le whe­re the nets were pre­ser­ved with tar. Tar was the gene­rel impreg­na­tion reme­dy, which is appa­rent from the look of the cabins.

Foto: Maj 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5399 x 3635.)