Den svenske kirkes flag?

RELIGION / RELIGION, TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Flag of the Swedish Church?

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Den sven­ske kir­ke viser (her for­an Ski­varp Kir­ke i Skå­ne) et flag med et rødt kors på gul bund og en gul kro­ne i mid­ten. Det­te er en til­s­ni­gel­se, da kir­ken kun har histo­risk ret til at vise et rek­tangu­lært skjold i sam­me far­ver fra 1300-tal­let. Ikke desto min­dre blev det­te her­al­disk ukor­rek­te flag god­kendt af … Gud ved hvem? … i 1977, selv om det kræn­ker det histo­ri­ske fæl­les­n­or­di­ske flag, der hav­de sam­me udse­en­de, men var uden kro­ne.
Kir­kens flag skul­le ret­te­lig vise det rek­tangu­læ­re skjold med rødt kors på gul bund i mid­ten af en eller anden bag­grund – even­tu­elt hvid – som vist i bil­le­dets øver­ste høj­re hjør­ne. Der er hel­ler intet histo­risk belæg for et gult flag.

The Swe­dish Church shows (here in front of Ski­varp Church in Sca­nia) a flag with a red cross on yel­low back­gro­und and a yel­low crown in the cen­ter. This is a mis­re­p­re­sen­ta­tion, as the Church histo­ric only have the right to show a rectangu­lar shield from the 13th cen­tury. Nevert­he­less this non-her­al­dic flag was appro­ved by … God knows who? … in 1977, though it vio­la­tes the histo­ric com­mon Nor­dic flag with the same appea­ran­ce but wit­hout the crown. The flag of the Church should right­ful­ly show the rectangu­lar shield with a red cross on yel­low back­gro­und in the mid­dle of a – pos­sib­le whi­te back­gro­und – as shown in the upper right cor­ner of the ima­ge. Neit­her is the­re any histo­ric justi­fi­ca­tion for a yel­low flag.

Foto: April 2011, Ski­varp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5354 x 3916.)