Bunker 201

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Pillbox 201

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Bun­ker 201 er en for­seg­let og meget resi­stent del af “Per Albin-linj­en” fra 1938–39, opkaldt efter den davæ­ren­de sven­ske for­svars­mi­ni­ster, Per Albin Hans­son. Frem mod 2. ver­denskrig var Albin-linj­en en 500 km lang let for­svars­linje rundt om det syd­li­ge Sve­ri­ge imod en mulig tysk eller sov­je­tisk inva­sion. Linj­en strak­te sig fra Hal­land, rundt om Skå­ne til Blekin­ge og bestod af to for­svars­linjer. Den for­re­ste linje af beton­bun­ke­re (som 201) langs med kysten var arme­ret med maskin­ge­væ­rer og let­te kano­ner, sene­re med anti­tank­ka­no­ner.

Pil­l­box 201 is a sea­led-up and very resi­stant part of “the Per Albin Line” (Swe­dish: Per Albin-linj­en) from 1983–39, named after the mini­ster of defen­se at the time, Per Albin Hans­son. Up to WW II The Albin Line was a 500 km long line of light for­ti­fi­ca­tions aro­und the coast of sout­hern Swe­den against a pos­sib­le Ger­man or Sovi­et inva­sion. The line stret­ched from Hal­land aro­und Sca­nia to Blekin­ge and con­si­sted of two defen­se lines. The front line of con­cre­te bun­kers (like 201) along the coast was armed with machine-guns and light guns, later on with anti-tank guns. 

Foto: Juli 2010, Hor­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6014 x 3975.)