Brorfelde Observatorium

VIDENSKAB OG FORSKNING / SCIENCE & RESEARCH

Brorfelde Observatory

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

En af enhe­der­ne fra det tid­li­ge­re obser­va­to­ri­um i Bror­fel­de Bak­ker på Sjæl­land. Den­ne halv­cy­lin­dri­ske byg­ning tjen­te til meri­di­an­må­lin­ger. Nu er ste­det cen­ter for entu­si­a­sti­ske fri­tidsa­stro­no­mer, tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le såvel som ama­tø­rer.

One of the faci­li­ties of the ear­li­er obser­va­tory in the hills of Bror­fel­de, Den­mark. This semi-cylin­dri­cal buil­ding was for meri­di­an mea­su­re­ments. Now the pla­ce is a cen­ter for ent­hu­si­a­stic spa­re time astro­no­mers, ear­li­er profs. as well as ama­t­eurs.

Foto: Maj 2009, Bror­fel­de, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6003 x 4000.)