Brændselslager og kalkbrændingsovn

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Stokehouse and calcining kiln

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Brænd­selsla­ger og kal­k­bræn­dings­ovn beva­ret som histo­risk arv i Skå­ne. Pro­duk­tio­nen af brændt kalk fore­gik mel­lem 1850 og 1930. De restau­re­re­de ovne er hvid­kal­ke­de for at vise den ene anven­del­se af brændt kalk. En anden vig­tig var at redu­ce­re sur­he­den af agerjord.

Sto­ke­hou­se and calci­ning kiln pre­ser­ved as histo­ric her­i­ta­ge in Sca­nia. The pro­duction of bur­nt lime took pla­ce from 1850 to 1930. The resto­red kilns are whi­tewas­hed to show one use of bur­nt lime. Ano­t­her important pur­po­se was to redu­ce the aci­di­ty of farm land.

Foto: August 2010, Östra Torp, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5982 x 3978.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Kal­k­bræn­dings­ovn og brænd­selsla­ger / Calci­ning kiln and sto­ke­hou­se
Kal­k­bræn­dings­ov­ne, tredob­belt anlæg / Calci­ning kilns, trip­le for­ma­tion