Björka Kirke set fra nordvest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Bjorka Church seen from northwest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Björ­ka Kir­ke blev byg­get i Skå­ne i løbet af det 12. århund­re­de i romansk stil. Mure­ne er af tegl. Det før­ste tag var fladt og af træ. Under Sen Mid­delal­der blev lof­tet ændret til bue­loft, men Björ­ka Kir­ke blev aldrig for­sy­net med et tårn, som de fle­ste andre kir­ker kun­ne frem­vi­se i Skå­ne omkring 1500 tal­let.
(Hvor er ind­gan­gen? På den mod­sat­te side, og nor­malt præ­sen­te­rer kir­ker sig bedst fra ind­gangs­si­den, men så hav­de den dra­ma­ti­ske him­mel mang­let, stem­nin­gen af grav­plads og kir­kens enkel­hed, under­stre­get af et af de hyp­pi­ge sven­ske metal­ta­ge, for­ment­lig malet stål i de fle­ste til­fæl­de. Men der er højt til lof­tet, og det er tan­ken der tæl­ler.)

Bjor­ka Church was built in Sca­nia during the 12th cen­tury in Roma­nesque sty­le. The walls are of tile. The first roof was flat and made of tim­ber. During the later Mid­dle Age the roof was chan­ged into bar­rel vaults, but Bjor­ka Church was never provi­ded with a tower as most other chur­ches in Sca­nia round 1500.

Foto: Maj 2010, Björ­ka, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)