Bjernede Kirke (rundkirke) set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Bjernede Church (round-church) seen from west

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Bjer­ne­de Kir­ke er en af syv eksi­ste­ren­de rund­kir­ker fra Dan­marks mid­delal­der, 1000–1536. Kir­ken blev byg­get omkring 1170 i romansk stil af Sune Ebbe­sen af Hvi­deslæg­ten. Fire af de syv rund­kir­ker er belig­gen­de på Born­holm.

Bjer­ne­de Church is one of seven exi­sting round-chur­ches from the Mid­dle Ages in Den­mark, 1000–1536. This church was built round 1170 in Roma­nesque sty­le by Sune Ebbe­sen of the Hvi­de family. Four of the seven round-chur­ches are loca­ted on the Danish island Born­holm in the Bal­tic Sea.

Foto: Juni 2009, Bjer­ne­de, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4032 x 6048.)

2 Fra syd

Set fra Syd.

Bjer­ne­de Church in south view.

Foto: Juni 2009, Bjer­ne­de, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)