Bjäresjö gamle slot set fra syd

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Bjaresjo old castle seen from south

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Bjäresjö gam­le slot udtryk­ker Tid­lig renais­san­ce fra det 14. århund­re­de. Renais­san­cen slut­te­de i 1700-tal­let.
Uddrag af det infor­me­ren­de opslag på ven­stre gavl:
… I begyn­del­sen af 1400-tal­let kom ejen­dom­men i slæg­ten Rot­felts besid­del­se. I 1558 uddø­de slæg­ten på sværds­i­den og ind­fly­del­sen blev delt mel­lem fire søstre. En af dem, Cisten­ce, gift med Björn Kaas, rigs­råd og lens­mand på Malmöhus, tog sig af går­den, grund­lag­de et stor­gods og begynd­te fra 1576 at byg­ge slot­tet. Det fik fire flø­je og blev pla­ce­ret på kan­ten af den davæ­ren­de sø. Da søen tør­re­de ud, opstod der sæt­nin­ger i mur­vær­ket, og det blev ind­led­nin­gen til et gene­relt for­fald.

Et unikt doku­ment fra 1680 viser, at davæ­ren­de ejer Magnus Gabri­el de la Gar­die lod fore­ta­ge en opmå­ling og plan­lag­de en stør­re ombyg­ning.

I 1790 opstod et nyt ini­ti­a­tiv — ejer­par­ret Joa­cim Cock og Char­lot­ta Ulri­ka von Essen lod den nord­li­ge fløj rive ned. — Da det nye slot (i mod­sat ret­ning) opfør­tes på høj­en med udsigt over Øster­sø­en, fik det gam­le en ny rol­le som smed­je, møl­le, meje­ri og boli­ger for ansat­te. Lej­lig­heds­vis var slot­tet ind­dra­get til brug for hof­fet og fik sene­re kapi­talstær­ke eje­re.

I 1847 køb­tes ejen­dom­men af lag­man­den Tage Sylvan; den­ne hav­de meget omfat­ten­de øko­no­mi­ske til­gan­ge og lod i 1850 det nye slot opfø­re. Arki­tek­ten Mer­da­hl kom fra Dan­mark og han teg­ne­de det nye slot med inspira­tion fra Ita­li­en. Han ansat­te Boy­sen som byg­nings­chef og sidst­nævn­te blev yder­me­re stads­ar­ki­tekt i Ystad, hvor han fik betyd­ning, da han opfør­te bl.a. tea­tret og det nye råd­hus. Slot­tet på høj­en er pri­vat ejen­dom.

Efter tider veks­len­de mel­lem for­fald og for­ny­el­se kom det gam­le slot i 1966 i fami­li­en Ahl­ströms eje. Ahl­ström for­søg­te at få bysty­ret gjort inter­es­se­ret i at støt­te ved­li­ge­hol­del­sen. Efter en avisover­skrift, der lød: “SLOT TIL SALG FOR 1 Kr” steg inter­es­sen hos rigs­an­tik­va­ren, og der blev i 1985–86 udført en ydre restau­re­ring i tids­sva­ren­de stil. Det er nu muligt at stu­de­re de spæn­den­de byg­nings­tek­ni­ske løs­nin­ger fra tid­li­ge­re. Siden 1986 har slot­tet haft sta­tus af kul­tur­min­de. Det gam­le slot inde­hol­der et lil­le kapel med kryds­hvælv.

Bja­resjo old cast­le expres­ses Ear­ly renais­san­ce from the 14th cen­tury ending in the 17th cen­tury.
From the info-poster on the left gab­le:
In the begin­ning of the 14th cen­tury the pro­per­ty belon­ged to the Rot­felt family. In 1558 the sword side og the family died out, and the influ­en­ce was sha­red by four sisters. One of them, Cisten­se, mar­ri­ed to Björn Kaas, rei­chco­un­sell­or and com­man­der of Mal­mo­hus fief, took care of the pro­per­ty, foun­ded a gre­a­ter manor and began to build a cast­le in 1576. The cast­le had four wings and was pla­ced on the beach of the lake at the time. When the lake dri­ed out, subsi­den­ce spre­ad in the walls and that was the ini­ti­a­tion of a gene­ral decay.

Foto: Juli 2015, Bjäresjö, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 3982.)

2 Sommerslottet

Som­mer­slot­tet.

The Sum­mer Cast­le.

Foto: Febru­ar 2016, Bjäresjö, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5894 x 4197.)

3 Besøg på slottet

Besøg på slot­tet.

Visi­tors at the cast­le.

Foto: Febru­ar 2016, Bjäresjö, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5041 x 3491.)

Om fotograferingen

Medens det ind­le­den­de bil­le­de er fra juli 2015, har du måske alle­re­de undret dig over, at de føl­gen­de bil­le­der af den øst­li­ge fløj er foto­gra­fe­ret febru­ar 2016. Det før­ste oven i købet efter et sne­fald, der efter­lod sne på taget, for­bød enhver stork og ude­luk­ken­de viste nøg­ne træ­er.
Men tak­ket være et ret impo­ne­ren­de effekt­fil­ter, et min­dre plug-in til Pho­tos­hop, er det­te resul­tat muligt. Fil­te­ret hed­der “Sechs Mona­te Später”, og er som nav­net anty­der ikke bare et “som­mer” fil­ter, men et fil­ter der kig­ger på bil­le­dets system­da­ta fra kame­ra­et og reg­ner ud, hvil­ken års­tid der vil­le her­ske “seks måne­der sene­re”. I det­te til­fæl­de blev det alt­så et som­mer­bil­le­de, da reg­ne­styk­ket resul­te­re­de i “juli”. Fil­te­ret kan i høj grad anbe­fa­les til at sæt­te kulør på din vin­ter­fo­to­gra­fe­ring.

Det sid­ste bil­le­de er fra efter, at sne­en var smel­tet. Men kul­den fort­sat­te, og stor­ken fortrak. De besø­gen­de måt­te fyre op. Mær­ke­lig vin­ter.