Ales Stenar skibssætning set fra nordvest

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Ales Stenar Stoneship seen from nordwest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Ales Ste­nar er en impo­ne­ren­de skibs­sæt­ning, der blev rejst omkring 5–600 e.Kr. i det sydøst­li­ge hjør­ne af Skå­ne. Den er 67 meter lang, 19 meter bred og består af 59 sten. Den næv­nes før­ste gang i lit­te­ra­tu­ren omkring 1500 e.Kr. Skibs­sæt­nin­gen (hvis det da er en sådan, der er aldrig fun­det spor af gra­ve) har båret man­ge nav­ne gen­nem århund­re­der­ne. Befolk­nin­gen i Kåse­ber­ga kald­te den He-ste­na, Hed­nin­ge­ste­ne­ne. Nav­net Urbans Grav er doku­men­te­ret fra det 17. århund­re­de. Ordet Ale bety­der (iføl­ge nog­le viden­skabs­folk) ås, og Ales Ste­nar bli­ver der­med til Ste­ne­ne på åsen. Andre viden­skabs­folk mener, at Ale (ale-al) er et gam­melt ord for tem­pel eller hel­lig­dom.

Ales Ste­nar is an impo­sing sto­ne-ship rai­sed about 5–600 ac in the south-east cor­ner of Sca­nia. It is 67 meter long, 19 meter wide and con­sists of 59 sto­nes. It was men­tio­ned in the lite­ra­tu­re from 1500 ac. The sto­ne-ship has car­ri­ed seve­ral names through the cen­turi­es. The peope in Kaa­se­ber­ga cal­led it — He-ste­na — The Heath Sto­nes. The name Urbans grav (Urban’s Gra­ve), is docu­men­ted from the 17th cen­tury. The word Ale means (accor­ding to some sci­en­ti­sts) — kame, and Ales ste­nar then beco­mes The Sto­nes on The Kame. Other sci­en­ti­sts think that Ale (ale-al) is an old word for temp­le or san­ctu­ary.

Foto: Okto­ber 2010, Kåse­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5768 x 3846.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Ales Ste­nar skibs­sæt­ning set fra vest / Ales Ste­nar sto­nes­hip seen from west