Gratis billeder du kan gå ind i …

In English

FIND ET BILLEDE FRA KATEGORIERNE TIL HØJRE

ALLE bil­le­der på den­ne hjem­mesi­de er kopi­be­skyt­te­de, og det enkel­te bil­le­de er eks­klu­sivt foto­gra­fens ejen­dom.

Betingelser for anvendelse pr. 2018-03-27

 1. Du må gra­tis benyt­te 50%-kopierne (det stør­ste viste for­mat) i enhver anstæn­dig sam­men­hæng, kom­merci­elt* som til andet, så læn­ge anven­del­sen ikke miskre­di­te­rer foto­gra­fen eller nogen anden per­son eller orga­ni­sa­tion, og bil­le­der­ne i sig selv ikke vide­re­sæl­ges.
 2. Bil­le­der­ne skal grund­lig­gen­de anven­des som de er.
  Ikke til­ladt: Far­ve­kor­rek­tion, beskæ­ring, opde­ling, for­teg­ning, brug i col­la­ge.
  Til­ladt: Ska­le­ring efter for­må­let, redi­ge­ring af lys og kon­trast for at opnå et prin­tet resul­tat, der er så tæt på det ori­gi­na­le udtryk som muligt.
 3. Føl­gen­de lay­out for kil­de­an­gi­vel­se skal vises direk­te under hvert bil­le­de, fx:
  “Foto: Eigil Sko­v­gaard, ask4photos.com” (sitet i kur­siv og ingen anfør­sels­tegn).
  (Alle bil­le­der på ask4Photos er ledsa­get af nav­net på foto­gra­fen eller kunst­ne­ren.)
 4. Dis­se betin­gel­ser gæl­der for 50% og 100%-formatet og kan kun fravi­ges efter skrift­lig til­la­del­se fra foto­gra­fen.

*) Enkel­te bil­le­der er und­ta­get fra reg­len om fri anven­del­se:
IKKE TIL RÅDIGHED FOR KOPIERING = Bil­le­det må over­ho­ve­det ikke kopi­e­res.
Kun til redak­tio­nelt brug = Bil­le­det må ikke bru­ges kom­merci­elt.

Formatet 50% er gratis

Klik på et vis­nings­bil­le­de — og klik igen for at åbne 50%-formatet. Klik så på musens hjul for at navi­ge­re i bil­le­det ved at flyt­te musen. Læng­ste side er 3024 pixels.
Du er vel­kom­men til at tage en kopi: Peg på bil­le­det, høj­re­klik på musen og vælg “Kopi­er bil­le­de”. Åben Paint og ind­sæt med Ctrl-V. Gem bil­le­det fra Paint på dit skri­ve­bord med “Gem som”.

Formatet 100% er til salg

De stør­ste kopi­er er mak­si­malt 6048 x 4032 (eller 4032 x 6048) pixels (det fak­ti­ske 100%-format er vist i pixels under hvert bil­le­de). Du skal beta­le for det stør­ste for­mat. Pri­sen er 100 DKK. Kopi­en må bru­ges til prin­te­de pro­duk­ter (den­ne ret­tig­hed er ikke eks­klu­siv). Sådan bestil­ler du:

 1. Send din bestil­ling på et eller fle­re bil­le­der til info(at)ask4photos.com.
  Afvent mod­ta­gel­sen af min ordre­be­kræf­tel­se.
 2. Fra ordre­be­kræf­tel­sen skri­ver du num­me­ret ind i fel­tet “Ordre num­mer=” neden­for -Tryk der­ef­ter på “Buy Now”.
  (Hvis du ikke har en Pay­Pal-kon­to, så brug Visa eller Master Card fra sam­me por­tal).
 3. Når jeg har mod­ta­get din beta­ling, mod­ta­ger du et down­lo­ad-link.

For at retur­ne­re til den­ne side fra enhver anden side — klik på ask4Photos øverst.


Ordre num­mer=